Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice” realizowany przez Gminę Werbkowice

w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dodatkowa rekrutacja w ramach projektu pt. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEJSCOWOŚCI WERBKOWICE".

Zapytanie ofertowe na: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice”

20141008einclusionWójt Gminy Werbkowice informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji uczestników projektu: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI WERBKOWICE" 

20141008einclusionW ramach projektu pt. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEJSCOWOŚCI WERBKOWICE", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion Gmina Werbkowice zaprasza mieszkańców Werbkowic do uczestnictwa w projekcie.

Gmina werbkowice wysyła zapytania ofertowe na stanowisko koordynator projektu w zakresie realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Gmina Werbkowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Materiały promocyjne w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice” realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Protokół z wyboru ofert na świadczenie usług prawnych oraz usług związanych z PZP

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych oraz usług związanych z PZP (Prawem Zamówień Publicznych) w zakresie Projektu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice”

Gmina werbkowice wysyła zapytania ofertowe na stanowiska: koordynator projektu, specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji, specjalista ds. rozliczeń w zakresie realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.