Obowiązki właścicieli nieruchomości w związku z montażem kolektorów słonecznych

Od września 2017 r. rozpoczną się montaże kolektorów w Gminie Werbkowice.


W związku z wyłonieniem wykonawcy na montaż kolektorów słonecznych realizowanych w ramach zadania pt. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WERBKOWICE”, działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL na lata 2014 2020 informujemy, że we wrześniu i październiku 2017 r. na podstawie przedłożonego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowego rozpoczną się montaże instalacji solarnych w następujących miejscowościach: Adelina, Alojzów, Dobromierzyce, Gozdów, Honiatycze, Honiatycze-Kolonia, Honiatyczki, Hostynne, Hostynne-Kolonia, Konopne, Kotorów, Łysa Góra, Malice, Peresołowice, Podhorce, Strzyżowiec, Turkowice, Wilków, Wronowice.
W związku z powyższym na podstawie:
1) przeprowadzonych audytów obejmujących szczegółową analizę deklaracji złożonej przez właściciela budynku, pod kątem wyznaczonego miejsca do montażu paneli solarnych oraz pomieszczenia do montażu zbiornika na ciepłą wodę,
2) umów ustalających wzajemne prawa i zobowiązania Stron pod względem organizacyjnym i finansowy,
3) dokumentacji projektowej,
przed montażem instalacji właściciel budynku jest zobowiązany do:
1) zapewnienia w budynku, w którym ma być umiejscowiona instalacja solarna warunków technicznych umożliwiających montaż zestawu solarnego, tj. budynek musi posiadać:
a) wewnętrzną instalację wodną,
b) dobry stan techniczny dachu lub elewacji (ścian zewnętrznych budynku),
c) wolną powierzchnię dachu lub elewacji (ścian zewnętrznych budynku) umożliwiającą montaż kolektorów słonecznych,
d) wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiająca montaż urządzeń,
2) wykonania na własny koszt i własnym staraniem prac niezbędnych do właściwej realizacji Projektu między innymi:
a) wykonanie koniecznych prac przygotowawczych w związku z montażem instalacji solarnej (np. demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody),
b) wykonanie instalacji elektrycznej – w pomieszczeniu, w którym będzie montowana grupa hydrauliczna wraz z automatyką, „Właściciel” powinien przygotować gniazdko elektryczne z uziemieniem (3-wtykowe: podłączenie grzałki elektrycznej, grupy pompowej, oraz anody tytanowej), obwód zasilający powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem klasy B10 (zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe 10A),
c) wykonanie prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych itp.),
d) wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, fundamentów, cokołów lub podestów pod podgrzewacz ciepłej wody użytkowej itp.).
Niewykonanie zakresu zadań leżącego po stronie „Właściciela” na dzień rozpoczęcia robót budowlano-montażowych, upoważnia Gminę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz skutkuje utratą wniesionego finansowego wkładu własnego „Właściciela”.
Termin rozpoczęcia robót budowlano-montażowych dla poszczególnych miejscowości zostanie podany do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na stronie internetowej gminy Werbkowice oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.