Historia administracji w Gminie Werbkowice

Zapraszamy do zapoznania się z nowym opracowaniem przygotowanym na zlecenie Gminy Werbkowice pn. „Historia administracji w Gminie Werbkowice”, autorstwa pana Leszka Zugaja.

Zbytki wpisane do rejestru zabytków

Lp.

Miejscowość

Rej. zab.

Obiekt

Czas powstania

1.

Gozdów

A7/67

Grodzisko

-

2.

Malice

139/71

Kaplica grobowa Lubowieckiej

1841 r.

Ogrodzenie mur.

1841 r.

3.

Terebiniec

C/150

Grodzisko stan. Archeologiczne Nr 2

oraz Pozostałości Parku Dworskiego

wczesnośredniow.

Park z XIX w

4.

Terebiniec

C/98

Grodzisko na cyplu "Góra Rybki"

 XII/XIII

5.

Terebiń

A/304/84

Kościół par. (d. cerkiew), drewn.

1875 r.

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

XIX w.

6

Terebiń

481/90

Kwatera wojenna z I wojny świat, (cm. prawosł.)

XX w.

7.

Turkowice

A/1589

ZESPÓŁ MONASTYRU PRAWOSŁAWNEGO

 

- sobór, tzw. aula, ob. internat, mur.

1910 r.

- monastyr, ob. szkoła, mur.

1910 r.

- dom ihumeni, ob. mieszkania, mur.

1910 r.

- pawilon, tzw. Czajnia, ob. magazyn, mur.

1903 r.

- szkoła, ob. internat, mur.

pocz. XX w.

- dom mniszek, ob. mieszkania, mur.

1903 r.

-park

pocz. XX w.

8.

Werbkowice

A/1487

Kościół par. (d. cerkiew gr.-kat.), drewn.

Dzwonnica, drewn.

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

1846 r.

k. XIX w.

XIX w.

9.

Werbkowice

A/1294

ZESPÓŁ PAŁACOWY

 

- pałac mur.

1p. XIX w.

- oficyna mur.

1880 r.

- Zarządcówka mur.

k XVIII w.

- Brama z ogrodzeniem, mur.

pocz. XIX w.

- stajnia mur. ( nie istniejąca)

1860 r.

-park

XVIII/XIX w.

10.

Werbkowice-Gozdów

A/893

- Przestrzenny Układ Komunikacyjny Hrubieszowskiej Kolej Dojazdowej Werbkowice-Hrubieszów

XIX w

11.

Podhorce

A/409/87

Cmentarz z ok. I w. Św.

XIX w.

Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków (bez wpisu do rejestru zabytków)

L.p.

Lokalizacja

Charakterystyka obiektu

Czas powstania

1

Dobromierzyce

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

2

Gozdów

Dwór drewn.-mur.

ok.1920 r.

3

Gozdów

Magazyn, mur., ob. mieszkania

ok. 1920 r.

4

Gozdów

Park

pocz. XX w.

5

Gozdów

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

6

Honiatycze

Kopiec „tatarski" KURHAN

 -

7

Honiatycze

Cmentarz przykościelny Mogiła zbiorowa

1920

8

Honiatycze

Cmentarz parafialny-czynny

1875

9

Hostynne

Koścół par. (d. cerkiew gr.-kat.), mur.

1778 r.

10

Hostynne

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

XIX w.

11

Hostynne

Dom, mur., ob. sklep

1964 r.

12

Hostynne

Młyn motor., drewn.

przed 1929 r.

13

Hostynne

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

14

Hostynne

Cmentarz poległych z 1920, Pomnik Poległych

 1920 r.

15

Kotorów

Kapliczka Matki Boskiej Kryneckiej

1863 r.

15

Konopne

Kapliczka, domkowa, mur.

przed 1939 r.

16

Malice

Kapliczka św. Jana Nepomucena z figur. drewniana

l p.XIX w.

17

Malice

Figura kam., z krzyżem

XIX w.

18

Malice

Szkoła drewn.

1936 r.

19

Malice

Kuźnia, drewn.,uż. K. Łyciuk

Ok. 1920 r.

20

Malice

Młyn drewn.

l.p.XX w.

21

Malice

Cmentarz grzebalny, z drzewostanem

XIX w.

22

Peresołowice

Park dworski

XV11I/XIX w.

23

Peresołowice

Cmentarz grzebalny, nieczynny

XIX w.

24

Podhorce

Kościół Fil. P.W. Krzyża Świętego

1841 r.

25

Podhorce

Cmentarz przykościelny przy Kościele św. Krzyża

XVII w.

26

Podhorce

Cmentarz prawosławny

Po 1875 r.

27

Podhorce

Dzwonnica cerkiewna (przy kościele), drewn.

2 p.XVIII w.

28

Podhorce

Gorzelnia mur.

2 p. XIX w.

29

Podhorce

Krzyż kam.

1869 r.

30

Sahryń

Kościół par. (d. cerkiew prawosł.), mur.

1873 r.

31

Sahryń

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

32

Sahryń

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

33

Terebiniec

Pozostałości parku dworskiego

XIX w.

34

Terebiniec

Młyn drewniany

XX w.

35

Terebiniec

Figura św. Jana Nepomucena przy dr. Powiatowej Bormańce-Werbkowice

XIX w.

36

Terebiń

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

37

Turkowice

Kościół par., mur.

1870 r.

38

Turkowice

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

XIX w.

39

Turkowice

Figura św. Józefa (teren „zakładu"), kam.

XIX w.

40

Turkowice

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

41

Turkowice

Cmentarz wojenny, nieczynny

XX w.

42

Werbkowice

Szkoła drewniana (ul. Kopernika 28)

1890 r.

43

Werbkowice

Szkoła, mur.

1926-28 r.

44

Werbkowice

Dworzec kolejowy, mur.

1928 r.

45

Werbkowice

Magazyn węgla (przy dworcu), mur.

1.p.XX w.

46

Werbkowice

Stacja pomp (przy dworcu), mur..

1928 r.

47

Werbkowice

Wieża ciśnień, drewn-mur. część drewniana spłonęła, pozost. mur.

1945 r.

48

Werbkowice

Figura MB Niepok. Pocz., kam.

1770 r.

49

Werbkowice

Figura św. Jana Nepomucena, kam.

1908 r.

50

Werbkowice

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

51

Werbkowice

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX


Mapa atrakcji i zabytków gminy Werbkowice

Pomoc publiczna w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (od 11.03.2016r.)

Formularz Opis
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Opis procedury
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Opis procedury
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Opis procedury
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Opis procedury
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Opis procedury
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Opis procedury
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Opis procedury
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Opis procedury
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Opis procedury
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Opis procedury
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Opis procedury
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Opis procedury
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Opis procedury

W Urzędzie Gminy Werbkowice znajdują się dwa INFOMATY, które umożliwiają wgląd do informacji zamieszczonych na stronie http://www.werbkowice.pl oraz http://www.bip.werbkowice.pl, a w szczególności do aktów prawa miejscowego Gminy Werbkowice, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego.

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu i planów finansowych;
 2. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, przygotowywanie propozycji zmian w budżecie i w planie finansowym;
 3. przygotowywanie informacji dotyczących wykonania budżetu i jego zmian oraz przekazywanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 4. nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej;
 5. prowadzenie kontroli finansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych i pomocniczych, udzielanie instruktażu;
 6. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych;
 7. prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy i Urzędu oraz organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. opracowywanie analiz i prognoz finansowych;
 9. przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Gminy;
 10. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, bankami, itp.;
 11. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, wyposażania, materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 12. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT;
 14. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem w Gminie funduszu sołeckiego;
 15. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji finansowej dotyczącej realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków budżetowych i pozabudżetowych;
 16. naliczanie i przekazywaniu dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz kontrola prawidłowości ich wykorzystywania;
 17. kontrola prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym pod względem finansowym;
 18. prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w Urzędzie;
 19. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych;
 20. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

Zakres działania referatu

Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustalania przez Radę stawek, ulg i zwolnień oraz sposobu poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłat lokalnych;
 2. prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych;
 3. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatków oraz opłat lokalnych;
 4. egzekucja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych;
 5. nadzór nad inkasentami poboru podatków i opłat, ewidencja, kontrola oraz naliczenie prowizji;
 6. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych;
 7. potwierdzanie oświadczeń dla rolników o spełnianiu wymogów do kupna gruntów zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego;
 8. prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 9. realizowanie zadań wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
  1. prowadzenia ewidencji opłat (księgowanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  2. egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 10. prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości;
 11. pomoc de-minimis w rolnictwie, prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości;
 12. wydawanie druków ścisłego zarachowania, prowadzenie ewidencji wydanych druków;
 13. obsługa kasowa Urzędu.

Zakres działania referatu

Do zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska
 2. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarkai odpadami;
 3. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad zwierzętami;
 4. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej;
 5. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony dóbr kultury, opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody;
 6. Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa;
 7. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
 9. Prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 10. Prowadzenie spraw w zakresie gminnych targowisk;
 11. Prowadzenie spraw w zakresie spraw gospodarczych;
 12. Prowadzenie spraw w zakresie mienia komunalnego;
 13. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Zakres działania referatu

Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenia spraw w zakresie spraw USC;
 2. Prowadzenia spraw w zakresie wydawania dowodów osobistych;
 3. Prowadzenia spraw w zakresie spraw ewidencji ludności;
 4. Prowadzenia spraw w zakresie zbiórek publicznych, zgromadzeń i imprez masowych;
 5. Prowadzenia spraw w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
 6. Prowadzenia spraw w zakresie zdrowia.