RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
W związku z powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.
Informujemy Państwa, że w państwa jednostce Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:     
Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  nr tel:504976690

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WERBKOWICACH
25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy więc wyjaśnić co dla Ciebie oznacza to w praktyce. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, dlatego też dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny, a zarazem przejrzysty dla Ciebie.
Ideą niniejszej informacji jest zaprezentowanie Tobie pełni praw jakie posiadasz w związku z przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie my musimy spełnić wobec Ciebie na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).
    1. Na początku chcemy Ci wyjaśnić czym tak na prawdę jest RODO?
RODO to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

    2. Co kryje się pod pojęciem Administrator?
Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu a także w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1.

    3. Kim jest Inspektor ochrony danych (IOD)?
Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora.

Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych umożliwiliśmy Ci na kilka sposobów:
    a) co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową, pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Forma ta umożliwi nam w sposób konkretny i przejrzysty odniesienie się do przesłanej przez Ciebie korespondencji.
    b) gdybyś jednak uznał (-a), że kontakt e-mail jest dla Ciebie kłopotliwy, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych telefonicznie pod nr telefonu: 504976690.

    4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz  na podstawie art. 9 ust. 1lit. g RODO tj., w celu:
    1) pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, umożliwienia weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin, przyznania wsparcia w mieszkaniu chronionym;
    2) wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą, zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
    3) udzielenia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
    4) ułatwienia osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

    5. Zadania wymienione w pkt 4 realizowane są w oparciu m.in. o następujące ustawy:
    1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
    2) Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
    3) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
    4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
    5) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
    6) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
    7) Ustawa z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej,
    8) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
    9) Ustawa z dnia 5 grudnia  2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
    10) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
    11) Ustawa z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
    12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dobry Start,
    13) Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
    14) Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
    15) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

    6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody (jeżeli będzie miało to zastosowanie np. publikacja wizerunku). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z IOD- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  nr tel: 504976690.

    7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa.

    8. W przypadku realizacji zadań dane  osobowe mogą być udostępniane podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

    9. Okres retencji – czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
    1) Będziemy przetwarzać Twoje dane nie  dłużej niż to konieczne. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
    2) jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami;
    3) jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. na rozpowszechnianie wizerunku oraz w innych wypadkach kiedy o tę zgodę poprosimy - do momentu odwołania zgody;
    4) po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane (np. realizacja ustawowych obowiązków), dane będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

    10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy / przyznania świadczeń.

    11. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.