Wnioski o przyznanie Stypendium szkolnego 2017/2018 przyjmowane będą od 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, pok. Nr 2, w godz. 7:30-15:30. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych składanie wniosków do 15 października 2017 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (słuchacz) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, spełniający warunki wymienione w art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach tel. (84) 6572133 oraz w zakładce Pomoc Społeczna - Stypendium szkolne.


Karta informacyjna i dokumenty do pobrania