Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. O świadczenie wychowawcze będą mogli ubiegać się rodzice dziecka, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGUJE:

 • matce,

 • ojcu,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • opiekunowi prawnemu dziecka,

 • obywatelom polskim,

 • cudzoziemcom:

  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

  • jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

  • przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP,

  • • posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia w wysokości 500 złotych miesięcznie niezależnie od dochodu.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200,00 zł.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO:

 • oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres , na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego innych niż dochody, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

 • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,

 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego w przypadku rolników (na okres świadczeniowy 2018/2019 dochód z gospodarstwa rolnego naliczany jest zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.(M.P. 2018 poz. 911), który w 2017 roku wynosi 3399 zł z 1 ha przeliczeniowego),

 • umowę dzierżawy – w przypadku oddania przez rodzinę części lub całości posiadanego gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

 • umowę o wniesienie wkładów gruntowych- w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

 • odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymywała alimentów albo otrzymywała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

  • zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

  • informację właściwego sądu lu właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu- w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

 • kartę pobytu- w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy- w przypadku cudzoziemca posiadającego katę pobytu z adnotacją” dostęp do rynku pracy”,

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, tel. 84 6572177, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

E-wniosek można składać przez internet za pomocą platformy empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dany okres przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szczegółowe informacje na temat programu „Rodzina 500 plus” można uzyskać na stronie internetowej www.mpips.gov.pl.

 

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (doc.)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (pdf.)

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465).