Formularz
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zgłoszenie awarii instalacji solarnej

Do zakresu działania Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania należy w szczególności:

  1. Realizacji projektów z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, promocji oraz rozwoju Gminy;
  2. Prowadzenie spraw w zakresie planowania przestrzennego;
  3. Prowadzenie spraw w zakresie budownictwa;
  4. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji inwestycji;
  5. Prowadzenie spraw w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych;
  6. Prowadzenie spraw w zakresie transportu zbiorowego;
  7. Prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych;
  8. Prowadzenie spraw w zakresie informatyki.