Zaproszenie na XXVII sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579 ) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na  wspólne posiedzenie komisji stałych

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592 ) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Bezpłatne porady prawne w lutym 2017

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Indywidualne numery kont bankowych od 2017 roku – informacja dla mieszkańców

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że utworzono indywidualne rachunki bankowe odrębne dla płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków osób fizycznych.

ołgoszenie

Wójt Gminy Werbkowice podaje do publicznej wiadomości, że w każdy piątek podczas trwania ferii zimowych na trasie Kolonia Honiatycze – Werbkowice będzie świadczona bezpłatna usługa w zakresie przewozu osób.

Wybory sołtysa w sołectwie Hostynne-Kolonia

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Hostynne-Kolonia.

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

Informujemy, że w przyszłym tygodniu adwokat Andrzej Dec będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy w piątek – 20 stycznia (zamiast czwartku – 19 stycznia).
Porady będą udzielane w Sali Ślubów USC, w godz. 9:00-15:00.

Bezpłatne porady prawne w styczniu 2017

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec, zapewniająca obsługę prawną Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy w 2017 r.

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579 ) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: