Drukuj
Urzędowe

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w XLV Sesji Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 roku o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach /kawiarnia/ z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Powołanie komisji uchwał i wniosków.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy.

5.Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczącego z okresu między sesjami.

7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013.

8.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Werbkowice z organizacji pożytku publicznego za rok 2013”.

9.Podjęcie uchwał i wniosków

-uchwała Nr XLV/269/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014,

-uchwała Nr XLV/270/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice,

-uchwała Nr XLV/271/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice,

-uchwała Nr XLV/272/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Terebiniec.

10.Zapytania i Interpelacje.

11.Zgłaszanie problemów środowiskowych.

12.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Małgorzata Wojturska

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym-pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.