Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ,,Bajka” w Werbkowicach  konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ,,Bajka” w Werbkowicach

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ,,Bajka” w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ,,Bajka'' w Werbkowicach" w terminie do dnia 8 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Werbkowicach, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, pok. 2 (sekretariat), do godziny 15.30