Zaproszenie na XLV sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-11-13

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Sprawozdania z działalności komisji za rok 2018 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice;
2) uchwała Nr XLV/400/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego za 2019 r.;
3) uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
4) uchwała Nr XLV/402/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.