Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-11-13

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i 3520, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Wybór prowadzącego posiedzenie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy z dnia 26.10.2018 r.

5. Rozpatrzenie projektów
1) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice;
2) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego za 2019 r.;
3) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.