Ogłoszenie o naborze na Członków Rady ds. Rewitalizacji

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór na Członków Rady ds. Rewitalizacji.

 

Rada ds. Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących realizacji postanowień i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Werbkowice w zakresie rewitalizacji.

Zgłoszenia kandydata na Członka Rady ds. Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza Deklaracji zgłoszeniowej oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) bezpośrednio do pok. nr 2 (sekretariat) w Urzędzie Gminy Werbkowice w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30-15:30;
2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, z dopiskiem „Nabór na członków Rady ds. Rewitalizacji”.

W przypadku przesłania Deklaracji drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Werbkowice.

Deklaracje zgłoszeniowe należy składać terminie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 9.10.2018 r. do godz. 12:00.

W skład Rady ds. Rewitalizacji wejdzie od 7 do 16 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji z trzech sektorów, tj.:
1) sektor społeczny (w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych);
2) sektor gospodarczy (w tym przedstawiciele pracodawców i pracowników);
3) sektor publiczny (w tym przedstawiciele Urzędu Gminy Werbkowice, jednostek organizacyjnych Gminy Werbkowice, jednostek pomocniczych Gminy Werbkowice).

Członkowie Rady reprezentujący sektor społeczny i gospodarczy wybrani zostaną w trybie otwartego naboru na podstawie Deklaracji zgłoszeniowych.

Członkowie Rady reprezentujący sektor publiczny zostaną wyznaczeni przez Wójta Gminy.

Każdy z sektorów musi być reprezentowany w składzie Rady, przy czym reprezentanci sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 8 członków Rady, a przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego nie więcej niż 4 członków Rady z każdego sektora.

W skład Rady mogą wchodzić osoby fizyczne, będące przedstawicielami ww. grup interesariuszy, wyrażające chęć udziału w posiedzeniach Rady oraz zaangażowania merytorycznego w prace nad wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Formularz Deklaracji zgłoszeniowej kandydatury na Członka Rady ds. Rewitalizacji oraz Regulamin Rady ds. Rewitalizacji Gminy Werbkowice dostępne są jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza Deklaracji pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Werbkowice. Wybrani kandydaci zostaną powołani na Członków Rady ds. Rewitalizacji Zarządzeniem Wójta Gminy Werbkowice.

 

 

Załączniki:
1. Wzór formularza Deklaracji zgłoszeniowej;
2. Zarządzenie nr 117/2018 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady ds. Rewitalizacji;
3. Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Werbkowice z dnia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady ds. Rewitalizacji;
4. Zarządzenie nr 122/2018 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Rady ds. Rewitalizacji;
5. Uchwała nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 maja 2017 r. Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023;

6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.