Zaproszenie na XLIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-09-28

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r..
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XLIII/356/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice;
2) uchwała Nr XLIII/357/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych;
3) uchwała Nr XLIII/358/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
4) uchwała Nr XLIII/359/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego;
5) uchwała Nr XLIII/360/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
6) uchwała Nr XLIII/361/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.