Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-09-27

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i 3520, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy z dnia 7.09.2018 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice:
2) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego;
5) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.