Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Werbkowice zmieniających uchwały w sprawie nadania statutów sołectw położonych na terenie Gminy Werbkowice

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349), Uchwały Nr XVII/103/202 Radny Gminy Werbkowice z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz.1008) oraz Zarządzenia Nr 103/2018 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Werbkowice zmieniających uchwały w sprawie nadania statutów sołectw położonych na terenie Gminy Werbkowice:

 

Wójt Gminy Werbkowice

zawiadamia, iż przedmiotem konsultacji społecznych są projekty uchwał zmieniające uchwały w sprawie nadania statutów sołectw:

1) Adelina;
2) Alojzów;
3) Dobromierzyce;
4) Gozdów;
5) Hostynne;
6) Hostynne-Kolonia;
7) Honiatycze;
8) Honiatycze-Kolonia;
9) Honiatyczki;
10) Konopne
11) Kotorów;
12) Łotów;
13) Łysa-Góra;
14) Malice;
15) Peresołowice;
16) Podhorce;
17) Sahryń;
18) Sahryń-Kolonia;
19) Strzyżowiec;
20) Terebiń;
21) Terebiń-Zady;
22) Terebiń-Kolonia;
23) Terebiniec;
24) Turkowice
25) Wilków;
26) Wilków-Kolonia;
27) Werbkowice;
28) Wronowice;
29) Zagajnik.

Zmiany dotyczą zmian w załączniku Statut Sołectw w § 4 ust. 2. przed zmianą było :
„2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lat i liczy się od dnia wyborów i upływa z dniem kadencji Rady Gminy”.
po zmianie:
„2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i liczy się od dnia wyborów i upływa z dniem kadencji Rady Gminy”.
Zmiany podyktowane są potrzebą dostosowania kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej do kadencji rady gminy, określonej w art.16 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z. 2018 r. poz.130), który stanowi, że „Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru”.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 28 sierpnia 2018 r. do
27 września 2018 r.
Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
1) udostępnienia mieszkańcom treści projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie nadania statutów sołectw, o których mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
2) wyłożenia projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie nadania statutów sołectw
w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi.
Mieszkańcy sołectw mogą wyrazić swoje opinie oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie nadania statutów sołectw, o których mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia w formie pisemnej:
1) drogą listowną na adres Urząd Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice z dopiskiem „Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektów zmiany statutów sołectw położonych na terenie gminy" (decyduje data wpływu);
2) poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 103/2018 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Werbkowice zmieniających uchwały w sprawie nadania statutów sołectw położonych na terenie Gminy Werbkowice