Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Jako przedsiębiorca lub rolnik możesz w innych obiektach świadczyć usługi hotelarskie. Taki obiekt (dom, gospodarstwo rolne, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom wczasowy) musisz zgłosić do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

Ewidencję prowadzi wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia twojego obiektu.

 

Twój obiekt musi spełniać wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne, minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdziesz w załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

 

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania:

- przez rolników pokojów i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka);

- samodzielnych pokojów;

- miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach);

- miejsc noclegowych w budynkach stałych;

- miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych;

- miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych;

- miejsc noclegowych w domach pracy twórczej;

- miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych;

- pokojów gościnnych/kwater prywatnych.

 

Zgłoszenia dokonaj przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich, urząd sprawdzi dane zawarte w twoim zgłoszeniu.

 

Jeśli twoje zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne dane, urząd wpisze twój obiekt do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy.

 

Jeżeli twoje zgłoszenie zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

 

Jeśli chcesz dostać zaświadczenie o wpisie, to złóż wniosek. Za wydanie zaświadczenia zapłacisz opłatę skarbową 17 zł.

 

Zmiana działalności

 

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

  1. uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii;
  2. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
  3. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

 

Zakończenie działalności

 

Pamiętaj, że o zakończeniu lub o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług hotelarskich w zgłoszonym do ewidencji obiekcie musisz powiadomić urząd.

 

Urząd może nałożyć na ciebie karę ograniczenia wolności albo grzywny, jeśli:

 

- w nazwie twojego obiektu, w którym świadczysz usługi hotelarskie, używasz nazw zastrzeżonych dla ściśle określonego rodzaju obiektów: np. hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe,

- używasz oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego;

- świadczysz usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji;

- świadczysz usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia.

 

Wzory wniosków:

  1. Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu niebędącego obiektem hotelarskim,
  2. Zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji pól biwakowych / innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
  3. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego,
  4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

 

Podstawa prawna