Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-06-28

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLI absolutoryjną sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017, sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

a) sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2017;

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu;

c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Werbkowice za rok 2017;

d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego;

e) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1) uchwała Nr XLI/342/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Werbkowice z wykonania budżetu za rok 2017;

2) uchwała Nr XLI/343/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Werbkowice z tytułu wykonania budżetu za rok 2017;

3) uchwała Nr XLI/344/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Werbkowice;

4) uchwała Nr XLI/345/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Werbkowice.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11.Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Grabowski

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.