Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-06-05

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i 3520, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy z dnia 28.05.2018 r.
5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017, sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Werbkowice z wykonania budżetu za 2017 r.;
2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.