Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-05-29

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach za rok 2017.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) uchwała Nr XL/336/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Werbkowice.
2) uchwała Nr XL/337/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłat i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
3) uchwała Nr XL/338/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2018 r.
4) uchwała Nr XL/339/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
5) uchwała Nr XL/340/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11.Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

 


Po sesji odbędzie się wstępne szkolenie dla sołtysów z szacowania strat łowieckich.