Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-03-27

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego 0środlka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbkowicach za rok 2017.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XXXVIII/326/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Werbkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
2) uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Werbkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
3) uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do uchylenia fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
4) uchwała Nr XXXVIII/329/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
5) uchwała Nr XXXVIII/330/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11.Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.