Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-02-28

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżń. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy za rok 2017 oraz przedstawienie planów
pracy Komisji Stałych Rady Gminy na rok 2018.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

1) uchwała Nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2018;
2) uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Werbkowice na rok 2018;
3) uchwała Nr XXXVII/309/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej;
4) uchwała Nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
5) uchwała Nr XXXVII/311/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do uchwalenia fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
6) uchwała Nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
7) uchwała Nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice;
8) uchwała Nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
9) uchwała Nr XXXVII/315/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice;
10) uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;
11) uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy;
12) uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Werbkowice na lata 2018-2020;
13) uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018;
14) uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;
15) uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Werbkowice
16) uchwała Nr XXXVII/322/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu;
17) uchwała Nr XXXVII/323/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu;
18) uchwała Nr XXXVII/324/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
19) uchwała Nr XXXVII/325/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11.Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.