Drukuj
Urzędowe
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-02-27

 

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 28.12.2017 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2018;
2) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej;
3) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Werbkowice na rok 2018;
4) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
5) w sprawie przystąpienia do uchwalenia fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
6) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice;
8) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice;
10) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;
11) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy;
12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Werbkowice na lata 2018-2020;
13) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018;
14) w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;
15) w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Werbkowice;
16) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu;
17) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu;
18) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
19) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.