Informacja o taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach zawiadamia, że na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) od 31 grudnia 2017 r. do 9 czerwca 2018 r. obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wysokość opłat za:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 2,91 zł/m³ netto plus należny podatek VAT (3,14 zł/m³ brutto);
2) zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 6,11 zł/m³ netto plus należny podatek VAT (6,60 zł/m³ brutto).


Kierownik
Andrzej Kurzepa