Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-12-29

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżń. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XXXVI/299/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Werbkowice w roku 2018 i sposobów jego realizacji;
2) uchwała Nr XXXVI/300/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;
3) uchwała Nr XXXVI/301/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
4) uchwała Nr XXXVI/302/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Werbkowice;
5) uchwała Nr XXXVI/303/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Uzależnień w Chełmie;
6) uchwała Nr XXXVI/304/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
7) uchwała Nr XXXVI/305/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10.Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 


    Przewodniczący Rady Gminy
    Ryszard Grabowski

 


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.