Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-12-28

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 21.11.2017 i z dnia 29.11.2017 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Werbkowice w roku 2018 i sposobów jego realizacji;
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
4) w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Werbkowice;
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Uzależnień w Chełmie;
6) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.