Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-12-15

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) zwołuję XXXV (budżetową) sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2018:
1) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu budżetu gminy na rok 2018;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
b) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu;
c) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018;
3) przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska;
4) przedstawienie proponowanych do projektu budżetu poprawek wynikających z uwzględnionych
wniosków złożonych przez Komisję;
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018;
3) uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2018;
4) uchwała Nr XXXV/297/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Werbkowicach w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;
5) uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Sahryniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu;
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11.Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.