Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-11-22

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIV  sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;
2) uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu;
3) uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na  2018 rok;
4) uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 r. w  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2018;
5) uchwała Nr XXXIV/290/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2018;
6) uchwała Nr XXXIV/291/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 r w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2018;
7) uchwała Nr XXXIV/292/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 r. w wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty;
8) uchwała Nr XXXIV/293/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
9) uchwała Nr XXXIV/294/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10.Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.