Drukuj
Urzędowe
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-11-21

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz.4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 24.10.2017 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;
2) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu;
3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok;
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2018;
5) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2018;
6) w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2018;
7) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;
8) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
9)  zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.