Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-10-25

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIII  sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
8. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.
9.   Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Werbkowicach;
2) uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Werbkowice;
3) uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018;
4) uchwała Nr XXXIII/283/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu;
5) uchwała Nr XXXIII/284/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
6) uchwała Nr XXXIII/285/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 


10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.