Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-10-24

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia  28.09.2017 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach;
2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Werbkowice;
3) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018;
4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu;
5) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.