Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-09-29

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXII  sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
8. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Werbkowice.
9.   Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XXXII/276/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice;
2) uchwała Nr XXXII/277/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Werbkowice;
3) uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
4) uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Szkolenie  z zakresu Obrony Cywilnej oraz Powszechnej Samoobrony.
14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.