Drukuj
Urzędowe
Wybory sołtysa w sołectwie Kotorów

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Kotorów.

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Werbkowice

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

 

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Kotorów, iż zarządzeniem  Nr 21/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 3 marca 2017 r. zostało zwołane na dzień 15 marca 2017 roku (środa) na godz.15.30 w świetlicy we wsi Kotorów zebranie wiejskie Sołectwa Kotorów w sprawie wyboru Sołtysa z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Protokolanta.
3. Przyjmowanie zgłoszeń na Sołtysa.
4. Powołanie  Komisji Skrutacyjnej.
5. Dokonanie wyboru Sołtysa:
a) przygotowanie kart do głosowania;
b) przedstawienie Zebraniu Wiejskiemu zasad głosowania i warunków ważności głosu;
c) przeprowadzenie tajnego głosowania;
d) ogłoszenie wyników wyborów.
6. Zakończenie zebrania.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.

 

Wójt

Lech Bojko