Zaproszenie na XXVII sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579 ) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Przedstawienie informacji Państwowej Inspekcji Pracy o kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych- problematykę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie przedstawi Tomasz Abramczyk specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za rok 2016 oraz przedstawienie planów pracy komisji na rok 2017.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice;
2) uchwała Nr XXVII/236/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na 2017 r.;
3) uchwała Nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej;
4) uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów;
5) uchwała Nr XXVII/239/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
6) uchwała Nr XXVII/240/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) uchwała Nr XXVII/241/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.