Wybory sołtysa w sołectwie Hostynne-Kolonia

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Hostynne-Kolonia.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Hostynne-Kolonia, iż zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 9 stycznia 2017 r. zostało zwołane na dzień 22 stycznia 2017 roku (niedziela) na godz. 14.00 w świetlicy w Hostynne-Kolonia zebranie wiejskie Sołectwa Hostynne-Kolonia w sprawie wyboru Sołtysa z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Protokolanta.
3. Przyjmowanie zgłoszeń na Sołtysa.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Dokonanie wyboru Sołtysa:
a) przygotowanie kart do głosowania;
b) przedstawienie Zebraniu Wiejskiemu zasad głosowania i warunków ważności głosu;
c) przeprowadzenie tajnego głosowania;
d) ogłoszenie wyników wyborów.
6. Zakończenie zebrania.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.


Wójt
Lech Bojko