Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579 ) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XXVI/224/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Werbkowice w roku 2017 i sposobów jego realizacji;
2) uchwała Nr XXVI/225/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017;
3) uchwała Nr XXVI/226/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017;
4) uchwała Nr XXVI/227/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów;
5) uchwała Nr XXVI/228/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Bajka” w Werbkowicach;
6) uchwała Nr XXVI/229/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023;
7) uchwała Nr XXVI/230/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Uzależnionych w Chełmie w 2017 r.;
8) uchwała Nr XXVI/231/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;
9) uchwała Nr XXVI/232/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
10) uchwała Nr XXVI/233/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
11) uchwała Nr XXVI/234/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.