Drukuj
Urzędowe
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592 ) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Werbkowice w roku 2017 i sposobów jego realizacji;
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017;
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów;
5) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Bajka” w Werbkowicach;
6) w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023;
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Uzależnionych w Chełmie w 2017 r.;
8) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
10) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.;
11) w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
5. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.