Informacja z  trzeciego spaceru badawczego oraz spotkania konsultacyjnego

W dniu 2 kwietnia 2017 roku (niedziela) odbył się trzeci spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Organizatorami spaceru oraz spotkania  byli: Wójt Gminy – Lech Bojko, Zespół ds. rewitalizacji oraz przedstawiciele Wykonawcy – firmy Project Consulting - eksperci zewnętrzni wspierający Gminę w opracowywaniu Programu Rewitalizacji.

Spacer został przeprowadzony w sołectwie Gozdów oraz Podhorce. Pozwolił na mapowanie konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji, wybadanie odczuć, potrzeb badanych osób dotyczących różnych aspektów przestrzeni. Stał się cennym źródłem informacji dla opracowywanego programu rewitalizacji.

Dyskutowano na temat problemów występujących na danym obszarze. Mieszkańcy chętnie mówili o swoich potrzebach i propozycjach zmian najbliższego otoczenia. Wskazane zostały m.in. następujące potrzeby w sołectwie Gozdów: poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie chodnika i remont nawierzchni drogi prowadzącej do szkoły, zagospodarowanie skweru przy drodze gminnej. Natomiast w sołectwie Podhorce wskazano następujące potrzeby:  zagospodarowanie terenu wokół szkoły i świetlico remizy, poprzez wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej od przystanku PKS do szkoły, toru dla rolkarzy, parkingu przy szkole, ścieżek spacerowych, ogrzewania budynku świetlico-remizy, remont istniejących boisk sportowych i ogrodzenia wokół boisk, szkoły i świetlico-remizy, przekształcenie pozostałości po parku w miejsce sportowej rekreacji (np. mini park linowy dla dzieci, siłownia zewnętrzna).

Spotkanie konsultacyjne miało miejsce w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach o godz. 14:00.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz Gminy, Radni, Sołtysi, mieszkańcy, lokalni działacze, przedsiębiorcy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Werbkowice.

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej części spotkania eksperci omówili wyniki przeprowadzonej diagnozy gminy, wskazali które sołectwa znajdą się  zgodnie z wynikami diagnozy w obszarze zdegradowanym, a które w obszarze rewitalizacji. Druga część przybrała formę warsztatowo – dyskusyjną, której celem było wysłuchanie potrzeb oraz sugestii mieszkańców i prowadzenie dyskusji. Rozmawiano m.in. na temat tego jaka powinna być wizja obszaru rewitalizacji i jakie działania powinny być zrealizowane na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji.

 

Zdjęcia ze spaceru i spotkania