Zaproszenie na sesję XXIV/2021 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIV (budżetową) sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz.: 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Przedstawienie przez Wójta Gminy projektu budżetu gminy na rok 2021.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu.
9. Przedstawienie opinii Komisji Budżetowej w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2021.
10. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie zmian postulowanych w opinii Komisji Budżetowej.
11. Przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek wynikających z uwzględnionych wniosków złożonych przez Komisję.
12. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2021 r.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w 2021 r.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2021.
19. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2021.
20. Przyjęcie planu pracy Komisji Samorządowej na rok 2021.
21. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie sesji.

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

Po sesji Dyrekcja Cukrowni Werbkowice zaprasza sołtysów i radnych na spotkanie.