Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. (piątek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Werbkowice na rok 2020
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Werbkowice.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Werbkowice na rok szkolny 2019/2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych gminy przez Urząd Gminy Werbkowice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi hrubieszowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3421L w miejscowości Werbkowice o długości 145 m wzdłuż ul. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do Ośrodka Zdrowia w Werbkowicach”
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie na utrzymanie Oddziału Leczenia Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w 2020 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
15. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.