Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-11-13

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (sala USC) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2020.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z opłaty targowej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Werbkowicach przy ulicy Piłsudskiego Józefa.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020”.
15. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.