Zaproszenie na sesję XI/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-10-28

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm ) zwołuję XI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz: 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami, w tym z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
6. Przedstawienie informacji odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy.
7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Werbkowice i egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ośmioklasistów w roku szkolnym 2018/2019.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Werbkowice;
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Werbkowice;
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Werbkowice, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 -letnie i dzieci młodsze;
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu;
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok;
14. Rozpatrzenie projektu podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
15. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.