Drukuj
Rada Gminy
Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-10-24

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Werbkowice;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu
określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Werbkowice;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczycieli przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Werbkowice, pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6 -letnie i dzieci młodsze;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowe na
2019 rok;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej.
11. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.