Drukuj
Rada Gminy
Zaproszenie na sesję X/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-09-17

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm ) zwołuję X sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godz: 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami, w tym z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Werbkowice za I półrocze 2019 r.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Werbkowice na lata 2019-2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Zamknięcie sesji.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.