Zaproszenie na sesję VIII/2019 Rady Gminy Werbkowice - 2019-06-19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Werbkowice za rok 2018.
1) wystąpienie Wójta;
2) debata nad raportem o stanie Gminy Werbkowice;
3) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Werbkowice za 2018 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
1) wystąpienie Wójta.
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018;
3) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Werbkowice za rok 2018;
4) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego;
5) dyskusja;
6) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Werbkowice z wykonania budżetu za rok 2018.
7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Werbkowice do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz wskazania osoby reprezentującej Gminę Werbkowice w Stowarzyszeniu.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11. Przedstawienie sprawozdania z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018.
12. Przedstawienie Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Werbkowice na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektyw do 2024 r.
13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.