Zaproszenie na sesję VII/2019 Rady Gminy Werbkowice - 2019-04-15

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję VII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami, w tym z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:
1) uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
2) uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
3) uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Werbkowice;
4) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji zajęć, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych;
5) uchwała w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego mających siedzibę na obszarze Gminy Werbkowice;
6) uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
7) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
8) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.