Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-04-12

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
2) uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice;
3) uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Werbkowice;
4) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji zajęć, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych;
5) uchwała w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego mających siedzibę na obszarze Gminy Werbkowice;
6) uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
7) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
8) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.