Zaproszenie na sesję VI/2018 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-03-29

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Werbkowice zostaje zwołana VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Dyskusja i rozpatrzenie projektów uchwał.
1) uchylająca zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu;
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu;
5) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Werbkowice;
6) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
7) zmieniająca uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
4. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.