Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-01-30

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Analiza kosztów oraz ustalenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Gminy Werbkowice.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej;
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Werbkowice;
3) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;
4) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

 


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.