Zaproszenie na sesję IV/2019 Rady Gminy Werbkowice - 2019-01-31

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami, w tym z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Przedstawienie planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na rok 2019.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:
1) uchwała Nr IV/17/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 31 styczna 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2019;
2) uchwała Nr IV/18/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Werbkowice na rok 2019;
3) uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
4) uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
5) uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
6) uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 31 stycznia 2019 r w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Werbkowice;
7) uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w 2019 roku;
8) uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu;
9) uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
10) uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.